1 Geen bouwvergunning zonder EPB-attest ! Eerst een beetje geschiedenis : van in de jaren ’70 gebruikt men al de “k”-waarde(1) bouwschil van een woning, dus via de muren. Tegenwoordig gelden bij aanvragen voor een bouwvergunning EPB of “Energie Prestatie Binnenklimaat”-normen(2) . Dat EPB wordt concreet berekend in een E-peil, dat rekening houdt met alle lenergiebehoeften van een woning. Het wordt uitgedrukt in een cijfer dat lager dan of gelijk aan 100 moet zijn (hoe lager de waarde, hoe beter het E-peil van uw woning). Deze E-waarde wordt met behulp van een softwareprogramma berekend door de architect en een verslaggever. Welke parameters spelen mee in de bepaling van het E-peil ? • De compactheid van de woning • De oriëntatie van de woning • De materialen die gebruikt zijn voor het dak en de muren • De mate waarin de woning thermisch geïsoleerd werd (waar, de dikte en het soort materiaal) • De luchtdichtheid van de woning • De totale oppervlakte aan vensters en de isolatiewaarde van de ramen en het glas • Het verluchtingssysteem • Het benutten van zonnewarmte (bijvoorbeeld voor warm water), maar ook de zonwering • De installatie voor verwarming en warm water Voorbeeld : Indien de berekeningsmethode voor uw huis een E -waarde=108 oplevert, volstaat dit niet. Wat kunt u eraan doen ? Meer en beter isoleren, een andere energiebron of verwarmingsinstallatie kiezen … of opteren voor de principes van passiefwonen die wij hierboven aanhaalden. Een energieprestatie van E=100 komt ongeveer overeen met een globale isolatiewaarde van K45, en daarbij komen dan andere, al even efficiënte ingrepen op het vlak van verluchting, verwarming en aanmaak van warm water. Zoals eerder gezegd is dat EPB-attest nodig om een bouwvergunning te krijgen. Op 16 december 2002 keurden het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie een Europese richtlijn (2002/91/EG) goed over de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, die moet zorgen voor minder energieverslindende gebouwen en een lagere CO²-uitstoot. , maar die slaat alleen op het warmteverlies via de Maar omdat stedenbouw en energie in België gewestelijke bevoegdheden zijn, geldt in het noorden en het zuiden van België en in Brussel telkens een andere reglementering. In Vlaanderen moet sinds 1 januari 2006 elk gebouw waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag wordt ingediend, voldoen aan de EPBregelgeving. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Europese richtlijn omgezet in zijn Verordening van 7 juni 2007. Dat is niet onbelangrijk wanneer men weet dat in Brussel de gebouwen (woningen en tertiaire sector) ± 70% van het totale energieverbruik in het Gewest voor hun rekeningnemen. In Wallonië zag een eerste decreet het daglicht op 19 april 2007. Daarop volgde het Besluit van de Waalse regering van 17 april 2008 dat de berekeningsmethode van de EPB vastlegde. Uiteindelijk is de reglementering over de Energieprestatie van gebouwen van kracht geworden op 1 september 2008. Maar onlangs hebben de Walen de EPB-wetgeving in een tweede fase verder uitgewerkt, met een besluit van 18 juni 2009 dat voor de EPB voortaan een onderscheid maakt tussen nieuwbouw en renovatie, waarvoor telkens specifieke normen en procedures gelden. In welk Gewest u ook woont, gelden de volgende maximumwaarden voor wanden : Daken Buitenmuren Voor vloeren in contact met buitenomgeving Voor andere vloeren (op volle grond, boven een kelder …) De U-waarde geeft de coëfficiënt van warmtetransmissie aan van een bouwelement (baksteen, betonblok, isolatiedeken, beglazing ?). Hoe lager de U-waarde, hoe beter het element isoleert. Umax = 0,3 W/m²K Umax = 0,6 W/m²K Umax = 0,6 W/m²K Umax = 0,4 W/m²K Het K-peil geeft de algemene thermische isolatiewaarde van een gebouw. Hoe lager, hoe beter het geïsoleerd is. Het K-peil wordt bepaald door de isolatiekenmerken van de bouwelementen en de dichtheid van het gebouw. In het Waalse Gewest is het opgelegde K-peil in september 2008 van 55 teruggebracht naar 45. (1) De coëfficiënt van warmteoverdracht van een wand “k”(nu “U”) wordt uitgedrukt in W/m²K. Die coëfficient voor warmteoverdracht geeft de hoeveelheid warmte aan die deze muur doorgeeft bij permanente temperatuur, per tijdseenheid, per oppervlakte-eenheid en per eenheid van temperatuurverschil tussen de omgeving aan beide zijden van de wand. Hoe lager de k-waarde, hoe beter het gebouw geïsoleerd is. (2) EPB / PEB : “Energie Prestatie Binnenklimaat”, “Performance Energétique des Bâtiments” In het Vlaams Gewest : www.energiesparen.be en www.epb-oplossingen.be In Wallonië : www.peb-solutions.be/fr/EPB_Wat_is_EPB_fr.html In Brussel : www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/News/Infofiche_PEB_070506_FR.pdf (3) http ://energie.wallonie.be/fr/la-reglementation-peb.html ?IDC=6232 48 www.bouwen-verbouwen.be Pagina 47

Pagina 49

Heeft u een flyer, pagegangster of digitale clubmagazines? Gebruik Online Touch: presentatie converteren naar een online publicatie.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication