7 In België is het overgrote deel van de woningen aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Afhankelijk van de streek of de exploitatiezone is de aansluiting als volgt: ofwel 230 volt eenfasig (2 draden) of driefasig-(3 draden) ofwel 380 volt driefasig (4 draden). De elektriciteitsmaatschappijen staan niet in voor de aarding. Elke installatie moet dus afzonderlijk worden geaard. Een installatie moet minstens het volgende omvatten: • een aansluiting op het distributienet; • een elektriciteitsmeter; • een aardings- en equipotentiaal net; • een algemene verdeelkast; • een verdeling over het hele huis (veiligheidsregels in acht nemen!). De aansluiting op het openbare distributienet Zodra u de bouwgrond hebt aangekocht of zodra het bouw- of renovatieproject ter studie ligt, doet u er goed aan een afspraak te maken met een afgevaardigde van de elektriciteitsmaatschappij om een kostenraming van de elektriciteitsaansluiting op te stellen. Indien mogelijk gebeurt dit op het terrein. De afgevaardigde kan dan een kostenraming opstellen die rekening houdt met: • het gevraagde vermogen (met of zonder elektrische verwarming); • de opstelling van de meterkast t.o.v. het net; • het soort van aansluiting: bovengronds, ondergronds of beide; • het soort van tarifering: normaal, tweevoudig uurtarief, uitsluitend nachttarief... • een eventuele premie of speciale actie. De afgevaardigde brengt u op de hoogte van het reglement betreffende de aansluiting van uw huis op het laagspanningsnet. Elke maatschappij heeft haar eigen reglement en ook de uitvoering en controle verschillen van maatschappij tot maatschappij. De afgevaardigde bepaalt welke werkzaamheden door u of uw elektrieker moeten worden uitgevoerd en welke de maatschappij op zich zal nemen. Bijvoorbeeld het graven van greppels, het leggen van de aansluitingskabel of nog, het plaatsen van de meterkast. Hij duidt ook aan welke uitsparing in het metselwerk de maatschappij nodig heeft om de buizen naar binnen te leiden. De bovengrondse aansluiting In onze steden is dit soort van aansluiting vrijwel verdwenen. Alle netten worden er ondergronds aangelegd. Maar op het platteland, waar de afstanden tussen productie, omzetting en ontvangst groot zijn, wordt de elektrische energie nog via bovengrondse kabels getransporteerd. Vaak gebeurt dit samen met de telefoon en de kabeltelevisie. De ondergrondse aansluiting Als het net in uw wijk ondergronds werd aangelegd, dan moet de aansluiting natuurlijk ook ondergronds gebeuren. Meestal vraagt men u om zelf de 104 www.bouwen-verbouwen.be greppel te graven. Die moet minstens 70 cm diep zijn. Dezelfde greppel kan dienst doen voor gas, elektriciteit, telefoon, kabeltelevisie en waterleiding (30 cm ruimte tussen het water en de andere aansluitingen, opzij en onderaan). De onder- en bovengrondse aansluiting Het plaatselijke net loopt bovengronds, maar de aansluitingen gebeuren ondergronds. Er moet dus een greppel worden gegraven van bij de meterkast tot de dichtstbijzijnde paal. Het aardingsnet en de equipotentiale verbinding Vandaag kan men de aarding niet meer zelf in elkaar knutselen. Het aardingsnet moet beantwoorden aan nauwkeurige voorschriften. De aardingslus of aardingsstaaf Bij alle nieuwe gebouwen wordt de aardingslus op de bodem van de funderingsgleuven gelegd. Deze zijn minstens 60 cm diep. De lus bestaat uit een volle geleider met een doorsnede van minstens 35 mm2. Deze is vervaardigd uit elektrolytisch verkregen, blank en uitgegloeid koper of verlood koper (geleider met een kern in vertind koper) en wordt bedekt met goede aarde. Bij een vernieuwbouw, wanneer men geen aardingslus kan leggen of als de uitgravingen onvoldoende diep zijn, maakt men gebruik van aardingen: • ofwel met behulp van een geleider uit blank of verlood koper van minimum 6,67 mm2 die 0,80 m diep wordt ingegraven; • ofwel met metalen staven die verticaal of schuin in de aarde worden gelegd en onderling worden verbonden door een koperen geleider. De weerstand van de aardingslus of de staven moet kleiner zijn dan 30 ohm. Een woordje over de gas en elektriciteitscabine Als uw terrein zeer groot is of zich helemaal achter in de verkaveling bevindt, is het misschien mogelijk uw eigen kleine cabine te bouwen. Het is een hokje waarin de meters van gas en/of elektriciteit worden geplaatst. Bij de bouw ervan is het absoluut noodzakelijk het bestek van de maatschappij te volgen.. GE INDUSTRIAL SOLUTIONS Pagina 103

Pagina 105

Voor gidsen, online club bladen en onderwijscatalogussen zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw flyers.

BOUWEN & VERBOUWEN Lees publicatie 10022Home


You need flash player to view this online publication